Wczytuję dane...
Informacje dla kupującego

Właścicielem Sklepu Fantastyczne-Zakupy.pl jest Miłosz Sabuda prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Fantastyczne-Zakupy.pl Miłosz Sabuda z siedzibą w Bestiwnie przy ul. Ofiar Wojny 3, 43-512 Bestwina, NIP: 652-156-06-96, Regon: 072884141, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki.

Opis procedury reklamacyjnej:
Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem reklamacje@fantastyczne-zakupy.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
* imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
* datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
* przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
* wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:
W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności za wyjątkiem:
dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru), kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Aby odstąpić od umowy zawartej w sklepie Fantastyczne-Zakupy.pl, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: lidia@fantastyczne-zakupy.pl. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres:  
Fantastyczne-Zakupy.pl Miłosz Sabuda  
ul. Ofiar Wojny 3
43-512 Bestwina

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):
[adres sprzedającego]
Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], numery zamówienia [numer zamówienia] .
Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
Adres: [adres kupującego]
Data: [data odstąpienia od umowy]
Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]

Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy:
W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.

Obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad:
Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia towaru w stanie wolnym od wad.

Brak odstąpienia od umowy:
Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach sklepu Fantastyczne-Zakup.pl nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:
* o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
* w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
* w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
* w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
* w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
* w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
* w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
* w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
* w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
* o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
zawartej w drodze aukcji publicznej;
* o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
* o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:
Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Katowicach. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

DANE OSOBOWE:
1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest  firma Fantastyczne-Zakupy.pl Miłosz Sabuda  z siedziba w Bestwinie przy Ul. Ofiar Wojny 3 – operator sklepu internetowego Fantastyczne-Zakupy.pl.

2. Dane kontaktowe w celu uzyskania informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych
Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych:
e-mail: biuro@fantastyczne-zakupy.pl
adres pocztowy:  Fantastyczne-Zakupy.pl, 43-512 Bestwinie,  Ul. Ofiar Wojny 3

3. Skąd otrzymaliśmy Twoje dane?
Dane otrzymaliśmy od Ciebie w związku z transakcjami dokonanymi w naszym sklepie internetowym Fantastyczne-Zakupy.pl.

4. Jaki jest cel przetwarzania Twoich danych osobowych?
Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, gdyż jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą w związku z dokonaniem transakcji w naszym sklepie Fantastyczne-Zakupy.pl

5. Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Podanie danych osobowych jest wymagane do zawarcia i realizacji umowy, bez których nie jest możliwe dokonanie transakcji w naszym sklepie.

6. Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych.
Spełnimy wszystkie Twoje prawa wynikające z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych dotyczące Twoich uprawnień  tj. prawo dostępu do swoich danych, sprostowania ich oraz usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

7. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Sklep może udostępnić Twoje dane osobowe podmiotom niezbędnym do realizacji złożonych zamówień – takim jak:
* spedytorzy,
* dostawcy realizujący wysyłki towaru bezpośrednio do danego klienta,
* firmy ubezpieczające przesyłki
* firmy świadczące obsługę płatności droga elektroniczną.

8. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Dane osobowe przechowujemy pięć lat od momentu dokonania transakcji w sklepie Fantastyczne-Zakupy.pl

9. Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Nie przekazujemy danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

10. Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie?
Nie przetwarzamy danych w sposób zautomatyzowany i ich nie profilujemy.


Pełny regulamin sklepu Fantastyczne-Zakupy.pl znajduje się tutaj.